תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

משתמש יקר, אנו מקדמים אותך בברכה לאתר אינטרנט זה (להלן: “האתר,)” המנוהל ומופעל מטעם פרופלור – פתרונות מרחפים מקבוצת MBI CONCEPTEAM LTD, ולרבות עובדיהם ונציגיהם (להלן: “מפעילי האתר.)”

אתר זה מוצע לשימוש בכפוף לתנאי השימוש (להלן גם: “התקנון)” המפורטים להלן המהווים הסכם משפטי מחייב בינך לבין מפעילי האתר, ואשר יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו ו/או רכישת מוצרים או שירותים כלשהם המוצעים באתר, מהווים את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תנאי שימוש אלו. על כן, הנך מתבקש לקוראם במלואם ובעיון.

אנו עושים מאמצים על מנת שהאתר יהווה כלי נוח ויעיל בעבורך ונשמח תמיד לשמוע הצעות או רעיונות לשיפורים או התייעלות הנוגעים לאתר.

בכל מקום בתנאים אלה בו משתמשים בלשון זכר או נקבה, השימוש הינו לשם הנוחות בלבד, והכוונה היא גם לנקבה או זכר במשתמע.

1. התקנון והאתר

1.1. כל התוכן הכלול באתר, לרבות כתבות ומאמרים שונים, הינם לצורכי מידע כללי בלבד, ואינם מהווים ואינם מתיימרים או יכולים להוות תחליף לבדיקה ולייעוץ מקצועי קונקרטי, ואין באמור באתר משום ייעוץ מקצועי כלשהו. לפיכך, אין להסתמך על התוכן שמתפרסם באתר לצורך קבלת החלטות שהן, ובכללן משפטיות, הנדסיות, אישיות, כספיות או אחרות, ועליך לפנות אל איש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ מתאים.

1.2. פרטיות. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר (סעיף 10 לתקנון), המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. אנא קרא אותה בעיון.

1.3. הוראות חשובות ביותר. בין היתר, השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אחריות מפעילי האתר מוגבלת כמפורט בהסכם זה. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילי האתר ואין להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי. הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, ומבלי למעט מהוראות אחרות, על כל המשתמשים באתר.

1.4. מפעילי האתר רשאים לשנות תנאי התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה מראש. כל שימוש באתר, לרבות במידע ו/או בשירותים יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

1.5. מפעילי האתר רשאים לשנות מעת לעת את מבנה האתר והתכנים הכלולים בו, מראהו, היקפם וזמינותם של המוצרים והשירותים המוצעים בו, השירותים והקישורים הניתנים במסגרתו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקתם או הגבלתם, שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים, מחירים המוצגים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, במוצרים או שירותים ותפעולם, לרבות סגירתם, מבלי לתת על כך כל הודעה מוקדמת. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

1.6. מפעילי האתר עושים ככל הניתן על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר, ואולם מפעילי האתר אינם מתחייבים להעניק כל תמיכה באתר, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו, ואף רשאים בכל עת להחליט על סגירת האתר, או לשנות את מהותו, ולא תוכל לבוא למפעילי האתר ו/או מי מטעמם בכל טענה ו/או דרישה בגין העדר תמיכה או סגירת האתר כאמור.

1.7. מפעילי האתר עושים ככל הניתן בביקורת התוכן המועלה לאתר, ואולם מטבע הדברים התכנים הכלולים באתר זה עלולים לכלול גם אי-דיוקים או שגיאות דפוס, ולא תוכל לבוא למפעילי האתר ו/או מי מטעמם בכל טענה ו/או דרישה בגין האמור.

1.8. במידה ותהיה סתירה או אי התאמה בין התכנים המצויים באתר לבין מידע המתפרסם בפרסומים רשמיים של מפעילי האתר, המידע המופיע בפרסומים הרשמיים הוא הקובע.

2. כשירות להשתמש באתר

2.1. כל משתמש רשאי לעשות שימוש באתר באופן חופשי בהתאם לתנאי השימוש באתר. עם זאת, לידיעתך כי באתר קיימים דפי מידע מסוימים ו/או שירותים מסוימים ו/או מבצעים או הטבות מסוימים הטעונים רישום ו/או זמינים רק למשתמשים רשומים (וחלקם זמינים רק למשתמש רשום אשר הינו חבר בארגוני המהנדסים). שימוש באילו מהשירותים האמורים מחייב השלמת תהליך הרשמה, מסירת פרטים המתבקשים במהלכו ואישור להסכם הפרטיות המקוון הנלווה לשירות, ככל שכזה קיים, ובאם לא קיים הסכם פרטני כאמור, למדיניות הפרטיות שבתקנון זה (סעיף 10 לתקנון). הנתונים שימסור המשתמש בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות האתר. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירת הפרטים לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשם המשתמש. האתר יעשה שימוש בפרטי המשתמש בהתאם למדיניות הפרטיות שבתקנון האתר (סעיף 10 לתקנון), אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. האתר רשאי, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי, שלא לאפשר למשתמש להשתמש בשירות הטעון רישום או שלא לאפשר רישום לשירות כאמור.

2.2. מבלי לגרוע מהאמור, ביצוע הזמנות או רכישה של מוצרים ושירותים באתר הינם אך ורק לבוגר בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום תקף. אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת אמצעי תשלום תקף אשר יהיה קביל באתר. במידה והנך קטין מתחת לגיל 18 (או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס), יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

2.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיו מפעילי האתר רשאים לחסום את הגישה שלך לשירותים המסופקים על ידי האתר, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ללא הודעה מראש, ובפרט בכל אחד מהמקרים הבאים: 1) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; 2) המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש באתר; 3) המשתמש מסר בעת ההרשמה לאתר פרטים שגויים במתכוון; 4) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילי האתר ו/או במי מטעמם ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו.

3. השימוש באתר

3.1. האתר, לרבות התכנים והמידע הכלולים בו, נועד לנוחות המשתמשים ולשימוש פרטי בלבד, ולפיכך אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר. למעט לשימושך הפרטי האישי בלבד, אינך רשאי להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם, לאחסן או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, ו/או להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שהושגו מהאתר, ללא הסכמתם המפורשת של מפעילי האתר מראש ובכתב.

3.2. כמו כן, הנך מתחייב שלא להשתמש בתוכן ו/או בשירותים באתר למטרות דיוור שרשרת, דיוור פרסומי או כל שימוש אחר שיכול להתפרש כבלתי חוקי, טורדני, שקרי, עוין, מזיק, מאיים, גס או מעורר התנגדות.

3.3. מפעילי האתר מבהירים בזאת שאלא אם נאמר מפורשות אחרת המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו או המלצה כלשהי מכל מין וסוג. על כן הנך מסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

3.4. חלק מהתכנים המוצגים באתר (לרבות מאמרים, כתבות, הצעות מוצרים או שירותים שונים,

וכיו”ב) מקורו בצדדים שלישיים (כגון ספקים שונים, חומר שהועלה ע”י משתמשים וכיו”ב) ועל אחריותם בלבד, ולפיכך אין למפעילי האתר כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין הם ערבים למידת הדיוק של מידע זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מפעילי האתר אינם שולטים במקורות מידע כאמור ואינם אחראים לתוכנו, שלמותו, מהימנותו או דיוקו. בהתאם, מפעילי האתר אינם אחראים לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר. פרסום המודעות הוא באחריות המפרסמים בלבד, ואינו מהווה המלצה או עידוד להשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהן. לפיכך, לא ישמעו טענות או דרישות כלפי מפעילי האתר בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת אתר זה.

3.5. בכל שאלה הנוגעת לאתר, לפריטים המופיעים בו או לבירורים אחרים – ניתן לפנות אלינו באמצעות דוא”ל: office@propeller-drones.co.il, ו/או באמצעות דף בעלי התפקידים באתר, ו/או בטלפון: 073-333-3234 (בשעות הפעילות בין 16:00-09:00

4. קניין רוחני

4.1. בעלות בתוכן באתר. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות התכנים המופיעים בו, הצגה

מילולית, עיצוב האתר, תרשימים, צילומים, תמונות, אייקונים )icons(, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, ארגון וסידור המידע שבו, בסיסי הנתונים שבו, קוד המחשב של האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו, וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם רכושם הבלעדי של מפעילי האתר בלבד, או של צדדים שלישיים שמפעילי האתר קיבלו מהם רישיון שימוש כדין. נאסר עליך לעשות כל שימוש בלתי מורשה בתמונות ו/או במלל ו/או במידע הכלול באתר באופן העלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוק הגנת הפרטיות וכיו”ב, ובכלל זאת אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר, כולל מוצרים, תמונות, גרפיקה, תיאורים, עיצוב וכל דבר אחר המוצג באתר, אלא בקבלת רשותם המפורשת של מפעילי האתר בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג ,crawlers robots וכיו”ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. כמו כן, אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבו לו מפעילי האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמתם בכתב ומראש. בנוסף, חל איסור לבצע או להציע קישור לאתר למעט באמצעות אישור מפעילי האתר ולקישורים המורשים של האתר, ואין להציג אתר זה, או תכנים הכלולים בו, באופן משולב, כדוגמת שימוש בטכנולוגיה מסוג “מסגרת” (Framing) ללא הסכמה מראש ובכתב של מפעילי האתר.

4.2. השם או סימני המסחר של מפעילי האתר ו/או מי מטעמם וכן שם המתחם name) (domain של האתר, הסימנים המופיעים באתר, הלוגו, וכן כל סימן רשום אחר של מפעילי האתר ו/או מי מטעמם ו/או מן הגופים המשויכים למפעילי האתר, בין אם בצדם הסימון ובין אם לאו, בין אם נרשמו ובין אם לאו, הם כולם רכושם הבלעדי של מפעילי האתר, או מותגים בבעלותם, אשר השימוש בהם מותר בלעדית למפעילי האתר בלבד. נאסר עליך לעשות בהם כל שימוש או פעולה בלא קבלת הסכמתם המפורשת של מפעילי האתר מראש ובכתב.

5. העלאת תכנים לאתר ו/או העברת תכנים באמצעות האתר

5.1. במסגרת פעילות המשתמש באתר, ייתכן ויתאפשר למשתמש להעלות תכנים כלשהם לאתר ו/או להעביר תכנים כלשהם למפעילי האתר ו/או לצד שלישי באמצעות האתר (כגון פרטי מועמדות למשרות) (להלן: “תכני המשתמש.)”

5.2. העלאת תכני המשתמש לאתר ו/או העברתם לידי מפעילי האתר ו/או צד שלישי באמצעות האתר לא יפורשו בשום מקרה כמסירת חזקה בתכני המשתמש ו/או כמתן תכני המשתמש לשמירה בידי מפעילי האתר ו/או צד שלישי כאמור (לרבות לא כ”שומר שכר” על פי חוק השומרים, תשכ”ז –

1967.) המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשירות באתר אינו כולל גיבוי לתכני המשתמש וכי עלול להיגרם נזק ו/או אובדן ו/או חדירה אסורה לתכני המשתמש והוא מתחייב לשאת באחריות הבלעדית לגיבוי כל תכני המשתמש אותם יעלה ו/או יעביר באמצעות האתר, ולמפעלי האתר ו/או צדדים שלישיים כאמור לא תהא כל אחריות בגין האמור.

5.3. למען הסר ספק, חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לצורך עריכה ו/או העלאת תכנים המוגנים בזכויות יוצרים ו/או המפרים סימן מסחרי ו/או פטנט אשר אין למשתמש ההיתרים ו/או האישורים הדרושים לעשיית השימוש בהם, ו/או תכנים פוגעניים ו/או לא חוקיים ו/או כאלו המהווים עבירה פלילית או עוולה אזרחית, לרבות בעלי תוכן אלים, פורנוגראפי, מיני ו/או שיש בם כדי לפגוע ברגשות הציבור ו/או בפרטיותו ו/או בשמו הטוב של אדם.

5.4. המשתמש מצהיר ומתחייב ביחס לתכני המשתמש, כי הוא בעליהם החוקי ו/או המחזיק בכל זכויות הקניין הרוחני בהם ו/או כי הוא יודע מהו מקור תכני המשתמש וכי הם אינם מוגנים בזכויות יוצרים של צד ג’ כלשהו וככל שנדרש קיבל הרשאה כדין מאותו צד ג’ כאמור לעשות שימוש כאמור בתכני המשתמש.

5.5. המשתמש מתחייב שלא להעלות לאתר ו/או להעביר באמצעותו תכני משתמש הכוללים מידע שעלול להכיל “וירוסים” ו/או “תולעים” ו/או “פצצות זמן” ו/או כל חומר מזיק אחר אשר עשוי ו/או עלול לפגוע בתפקוד האתר ו/או בתפקוד מערכות המחשוב של האתר ו/או ספקי ו/או לקוחות האתר ו/או הגולשים בו.

5.6. המשתמש יהיה אחראי בלעדית בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם ו/או צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה, במישרין ו/או בעקיפין, בתכני המשתמש.

5.7. למפעילי האתר אין כל מחויבות לפקח על האתר, קהל המשתמשים והתוכן המועלה לאתר על ידי המשתמשים, לרבות תכני המשתמשים. עם זאת, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעיין בחומר המתפרסם, לרבות תכני המשתמש, ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, להסיר ו/או לערוך ו/או לבטל מודעות, תכנים או פרסומים שתוכנם אינו מתיישב עם תנאי השימוש והסטנדרטים של האתר, ואין לראות בביצוע פעולות ממין אלו יצירת התחייבות או אחריות מצידם של מפעילי האתר בקשר לפיקוח על תוכן המועלה לאתר.

5.8. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בסעיף זה, מפעילי האתר אינם אחראים לביטחון המידע המפורסם ו/או מועבר על ידי משתמשים באתר, לרבות תכני המשתמש, ומשתמש המעלה ו/או מעביר תכני משתמש באמצעות האתר יודע ומאשר כי ידוע לו שהמידע יהיה פתוח לכל וייתכן כי אף יופיע במסגרת מנועי חיפוש או בכל דרך אחרת ברשת, וכן כי מפעילי האתר רשאים להעלות את התוכן, לרבות תכני המשתמש, בפלטפורמות נוספות המנוהלות על ידם או מי מטעמם ברשת (כגון דף הפייסבוק או לינקדאין של מפעילי האתר או מי מטעמם).

6. מוצרים או שירותים המוצעים באתר

6.1. במסגרת האתר יכול ויוצעו מוצרים או שירותים שונים מטעם מפעילי האתר (כגון כנסים, אירועים והשתלמויות וכיו”ב מטעם מפעילי האתר) (להלן: “מוצרי ו/או שירותי מפעילי האתר)” וכן מגוון של הצעות ו/או מבצעים ו/או הטבות לרכישת מוצרים או שירותים שונים מטעמם של ספקים שהינם צדדים שלישיים / בתי עסק (להלן: “מוצרי ו/או שירותי צד שלישי.)” יובהר, כי תוקפן של הצעות אלו הינו בהתאם לאמור בתנאי ההצעה בלבד. כמו כן, למען הסר ספק מפעילי האתר ו/או צדדים שלישיים כאמור שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להסיר ו/או לשנות באופן מיידי כל הצעה ו/או המחירים המפורטים בה המצויים באתר, וזאת מבלי למסור על כך כל הודעה מראש.

6.2. למען הסר ספק, אלא אם נאמר אחרת מפורשות, מפעילי האתר ו/או צדדים שלישיים כאמור

אינם מתחייבים כי ההצעות ו/או המבצעים ו/או ההטבות שיופיעו באתר הינם הזולים ביותר או המתאימים ביותר לצרכיך, ומומלץ כי תבדוק את התאמתן של הצעות ו/או מבצעים ו/או הטבות אלו לצרכיך.

6.3. מוצרים או שירותים המוצעים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם וכיו”ב, והם מוצעים לשימוש

כמות שהם “(AS IS)” ולא תתקבל כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילי האתר ו/או

צדדים שלישיים כאמור בגין תכונות השירותים והמוצרים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכי המשתמש ולדרישותיו, זאת למעט מקרים שבהם הייתה הטעיה בתיאור המוצר או השירות ותכונותיהם ובכפוף לכל דין.

6.4. מוצרי ו/או שירותי צד שלישי. חשוב להבהיר: מוצרי ו/או שירותי צד שלישי המוצגים באתר, מוצעים על ידי אותם צדדים שלישיים והם האחראים הבלעדיים למצגים בגינם, לטיבם, לאיכותם, תכונותיהם, לעמידותם, לתכולתם, לשמות היצרנים, לאספקה, למתן שירות ואחריות לאחר מכירה ו/או לכל מצג אחר שנעשה באתר בכל הנוגע למוצרי ו/או שירותי צד שלישי, ומפעילי האתר אינם אחראים בשום אופן למוצרי ו/או שירותי צד שלישי, המוצעים

מטעם אותם צדדים שלישיים בלבד כאמור ועל אחריותם הבלעדית בלבד.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי על צדדים שלישיים כאמור בלבד חלות החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו בנוגע למוצרי ו/או שירותי צד שלישי, ובכלל זאת אספקת הוראות הפעלה ככל שהדבר נדרש והחובה לספק תעודת אחריות למוצרים ולפעול על פיה, ככל שתעודה כזו נדרשת על פי כל דין, וכן מסירת חשבונית מס כדין למשתמש בגין רכישת כל מוצר ו/או שירות צד שלישי.

6.5. לוח דרושים. באתר יכול ותוצע פלטפורמת “לוח דרושים” או לוח “מחפשי עבודה” באמצעותה

יוכלו משתמשים באתר להעלות הצעת משרה בעבור מקום עבודתם או להציע מועמדות למשרות המוצגות בלוח הדרושים באתר (להלן: “לוח דרושים.)” להלן מספר הוראות ספציפיות הנוגעות לשימוש בלוח הדרושים:

6.5.1. שירות לוח הדרושים ניתן על ידי מפעילי האתר בשלב זה כשירות ללא תשלום, ואולם

נמסר וידוע לך כי ייתכן וחלק מהצעות העבודה מפורסמות מטעם צד שלישי כלשהו כחלק מעיסוקו (כגון חברות השמה, כוח אדם וכיוצ”ב.), ובהתאם לתנאי ההתקשרות של אותו צד שלישי.

6.5.2. בשימוש בלוח הדרושים המשתמש מאשר כי המודעה שיעלה או הגשת מועמדות שיציע מבוססת על הצעת עבודה או מועמדות אמיתית, וכי אינה פיקטיבית או מיועדת למטרות קידום ושיווק.

6.5.3. מפעילי האתר אינם צד או אחראים בכל אופן שהוא לתוכן המשרות המוצעות בלוח הדרושים ו/או להתקשרויות בין המעסיק לבין מציגי המועמדות לעבודה. ככל וינוהל מו”מ ו/או ייכרת הסכם העסקה בעקבות השימוש בלוח הדרושים, תסוכם העסקה ו/או ההסכם אך ורק בין המעסיק למציע העבודה, ומפעילי האתר לא יהיו אחראים ולא יהיו כל צד בעסקה ו/או בהסכם, גם אם המידע בין הצדדים יועבר באמצעות האתר, מפעילי האתר או מי מטעמם.

6.5.4. מפעילי האתר אינם אחראים לתוכן מודעה המועלת על ידי מעסיק בלוח הדרושים או מידע המסופק ע”י מועמד לעבודה באמצעות לוח הדרושים, שהינם באחריותם הבלעדית בלבד של הצדדים כאמור, ולעניין זה יחולו אף הוראות תוכן סעיף 5 לעיל לתקנון, בשינוים המחויבים.

6.6. העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו באתר, לא יחייב הדבר את מפעילי האתר ו/או צדדים שלישיים, לפי העניין. תמונות המוצרים / שירותים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים או השירותים הנמכרים בפועל.

6.7. מפעילי האתר ו/או מי מטעמם ו/או צדדים שלישיים / בתי עסק, לפי העניין, יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא ובכל מקרה לא יישאו באחריות בהיקף העולה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי המשתמש.

6.8. מפעילי האתר ו/או מי מטעמם ו/או צדדים שלישיים / בתי עסק, לפי העניין, לא יהיו אחראים

להרכבתם ו/או להתקנתם ו/או לתמיכה במוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על הרוכש בלבד ועל חשבונו.

7. תשלום ואבטחה

7.1. במועד שייקבע ע”י מפעילי האתר, תינתן למשתמש רשום באתר האפשרות לבצע רכישות של מוצרים או שירותים המוצעים באתר באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש או אמצעי תשלום אחר שיתאפשר מעת לעת. לתשומת ליבך, כי אנו מקפידים על ביטחונך ופרטיותך, ועל כן תהליך הסליקה באתר עומד בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת מחמירות של חברות האשראי. דע, כי לצורך שמירה על אבטחת המידע האישי של המשתמשים, מבלי לוותר על מימד של רכישה נוחה ומהירה, מפעילי האתר עושים שימוש בתהליך הצפנה מאובטח של פרטי כרטיס האשראי, ולמפעילי האתר אין אפשרות לעשות שימוש בנתוני הכרטיס.

7.2. אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובך, מפעילי האתר ו/או צדדים שלישיים מהם רכשת מוצרי ו/או שירותי צד שלישי לא יוכלו לספק לך את המוצרים או השירותים שהזמנת.

8. ביטול עסקאות שבוצעו באמצעות האתר

8.1. ביטול עסקאות של מוצרי ו/או שירותי צד שלישי. על ביטול עסקאות של מוצרי ו/או שירותי צד שלישי שבוצעו באמצעות האתר יחולו ההוראות המפורטות להלן:

8.1.1. ככלל, ביטול עסקה במוצרי ו/או שירותי צד שלישי בגין הזמנה שבוצעה באמצעות האתר ייעשה ישירות מול הצד השלישי / בית העסק ובהתאם למדיניות הביטולים של אותו צד שלישי / בית עסק.

8.1.2. במקרים בהם מומשה הטבה ו/או הוגשה באמצעות האתר בקשה לרכישת מוצר ו/או שירות צד שלישי / בית עסק שטרם הועברה לאותו הצד השלישי / בית עסק, יהא רשאי המשתמש לבטל את העסקה בהתאם להוראות סעיף 8.2 להלן, בשינויים המחויבים. למען הסר ספק, ביטול של בקשה או הזמנה לרכישת מוצר ו/או שירות צד שלישי שכבר הועברה ו/או נקלטה בידי הצד השלישי / בית העסק תיעשה אך ורק ישירות מולו ובהתאם למדיניות הביטולים של אותו צד שלישי / בית עסק, כאמור בסעיף 8.1.1 לעיל.

8.2. ביטול עסקאות של מוצרי ו/או שירותי מפעילי האתר. ככל שלא נקבע אחרת מפורשות בדף המכירה / תצוגה של מוצר ו/או שירות מסוים, על ביטול עסקאות של מוצרי ו/או שירותי מפעילי האתר שבוצעו באמצעות האתר יחולו ההוראות המפורטות להלן:

8.2.1. במידה שרכשת מאתנו באמצעות האתר מוצרים או שירותים בנסיבות בהן חל חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן)” ומדובר ב”עסקת מכר מרחוק” על פיו, הנך זכאי על פי דין לבטל את העסקה, באמצעות מסירת הודעה בכתב למפעילי האתר, בהתאם לאמור להלן (התנאים הקובעים הם הוראות החוק והתקנות כפי שיהיו מעת לעת:)

– ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך בכתב בנוגע לתנאי ההתקשרות, לפי המאוחר מבניהם.

– ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך בכתב בנוגע לתנאי ההתקשרות, לפי המאוחר מבניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

8.2.2. ביטול הזמנה. על משתמש המעוניין לבטל עסקה שבוצעה באתר על פי האמור לעיל בסעיף זה, לעשות זאת בכתב באמצעות פנייה לאמצעי הקשר שצוין בדף הרלבנטי באתר לאותו מוצר או שירות, ככל שצוין. לא צוין אמצעי קשר כאמור, יפנה המשתמש בכתב לאחד או יותר מאמצעי הקשר המפורטים להלן: בדואר: צור 8, כוכב יאיר צור יגאל, ישראל, בדוא”ל: office@propeller-drones.co.il או בפקס: 073-333-3234. יש לכלול בבקשה את פרטי המשתמש, כולל שמו ומספר תעודת הזהות שלו, ופרטי ההזמנה הרלבנטיים.

1. דמי ההרשמה ודמי פתיחת מנוי ללימוד במחולל התיאוריה הינם ללא החזר.

2. במקרה של ביטול הקורס ע”י החניך, יוחזר לחניך דמי התשלום עבור הקורס כמצוין בחשבונית בניכוי עלות ההרשמה ועלות פתיחת המנוי למחולל התיאוריה (סה”כ 1,000 ש”ח כולל מע”מ) .

3. במקרה של ביטול הקורס, תיסגר היכולת לשימוש במחולל לאלתר.

4. רישיון מפעיל כטב”מ בקשר עין מופק ע”י רת”א ומותנה בהצגת אישור מעבר מבחן תיאוריה וביצוע קורס.

5. חניכי קורס להפעלת כטב”מ בקטגוריה עד 25 ק”ג נדרשים למעבר מבחן ע”י בוחן רת”א בתשלום אגרת מבחן מעשי ישירות לרת”א – לא כלול במחיר הקורס

6. האחריות להשתתפות בקורס הינה על החניך, אי השתתפות ללא תיאום מוקדם עם החברה תגרור השלמות בתוספת תשלום.

7. חברת פרופלור דרונס בע”מ מתחייבת לתקופת התמחות מקצועית בתשלום, בכפוף להוצאת רישיון כחוק, לבוגרי מסלול פרימיום והתמחות בלבד

8.3. כללי

8.3.1. דמי ביטול. דע, כי על פי הדין ככל שביטול העסקה על ידך אינו כתוצאה מפגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך בנוגע למוצר או השירות או עקב אי אספקת המוצר או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי העסקה – רשאים מפעילי האתר או צדדים שלישיים / בתי עסק (לפי העניין) לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או השירות אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.

8.3.2. דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותם של מפעילי האתר ו/או צדדים שלישיים / בתי עסק לתבוע את נזקיהם בשל כך. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית,

שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

8.3.3. לתשומת ליבך: כי על אף האמור לעיל בסעיף זה, ברכישת פריטים מסוימים לא תהא

זכאי לבצע ביטול עסקאות על פי הוראות אלו במקרים בהם הדין אינו מחייב ביצוע ביטול (לרבות על פי סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן,) למשל במכירה של טובין פסידים ו/או טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית ו/או טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן ו/או טובין שעל פי דין אין להחזירם. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיפים 14ג ו – 14ה לחוק הגנת הצרכן ו/או בתקנות

8.4. מפעילי האתר יהיו רשאים לבטל עסקה ו/או מכירה באתר, כולה או חלקה, במקרים שלדעת מפעילי האתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לא ניתן לקיים את העסקה, ובמקרה זה ימסרו מפעילי האתר הודעה מתאימה למשתמש על ביטול העסקה, וישיבו לו כל סכום שנגבה ממנו בגין העסקה, ככל שנגבה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל או כל זכות אחרת הנתונה למפעילי האתר על פי תקנון זה או כל דין, מפעילי האתר יהיו רשאים לבטל עסקה ו/או מכירה באתר, כולה או חלקה בכל אחד מהמקרים הבאים (מבלי שהדבר יהווה רשימה סגורה):
1) במקרה ונפלה בפרטי העסקה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר או השירות

ובין אם בתיאור המוצר או השירות;
2) אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה את ביצוע העסקה בהתאם לפרטי העסקה באופן תקין;
3) במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה או ביצועה באופן תקין;
4) אם יתברר להם כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו;
5) לא שולם ע”י המשתמש / רוכש המחיר המלא אשר נדרש בגין אותה העסקה.

8.5. חוגים וקורסים מקצועיים. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 8.4 לעיל, לתשומת ליבך כי מפעילי האתר מציעים במסגרת פעילותם, לרבות באתר, גם הזמנה ורישום לחוגים וקורסים מקצועיים שונים. מובהר, כי מפעילי האתר יהיו רשאים לבטל עסקה ו/או מכירה באתר, כולה או חלקה, של חוג או קורס מקצועי, במקרים בהם עולה לאחר ביצוע ההזמנה כי המשתמש שנרשם לקורס או חוג מקצועי כאמור אינו יכול להשתתף בו מסיבה שהיא, כגון (ומבלי שהדבר יהווה רשימה סגורה) במקרים הבאים: 1) המשתמש אשר נרשם לחוג / קורס מסוים אינו עומד בקריטריוני הסף הנדרשים להשתתפות בו; 2) לא נרשמו משתתפים בכמות המינימאלית הנדרשת לשם פתיחתו של חוג או קורס מסוים; 3) כמות הנרשמים לקורס או חוג מסוים עולה על הכמות המקסימלית האפשרית למשתתפים באותו החוג או הקורס.

9. אחריות כללית בגין פעילות האתר

9.1. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר

שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמו שהם IS) (AS נכון

לרגע זה והשימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מפעילי האתר ו/או ספקיהם ו/או צדדים שלישיים הפועלים באתר אינם מציגים מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, דייקנות, היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ודיוק התכנים והשירותים הכלולים באתר

לכל מטרה שהיא. כל התכנים והשירותים ניתנים “כפי שהם” (SI SA) ו”ככל שיהיו זמינים”

(Available As) ללא אחריות מכל סוג. מפעילי האתר ו/או ספקיהם ו/או צדדים שלישיים הפועלים באתר מסירים מעצמם בזאת כל אחריות וחיובים לגבי התכנים והשירותים, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.

9.2. מפעילי האתר עושים מאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ועדכני באתר. עם זאת, תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכיו”ב. מפעילי האתר אינם נושאים בכל אחריות או חבות לנזק שנגרם בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר ו/או אי דיוקים או טעויות שנפלו ביחס למידע. כמו כן, לתשומת ליבך כי הנתונים המופיעים באתר תואמים את הנתונים הנמצאים במערכות מפעילי האתר ועל כן ייתכן ואינם מעודכנים במידע המגיע מספקים חיצוניים

9.3. מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית, גם אם בעלי האתר או מי מספקיהם קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים כאמור, ולמשתמשי האתר לא תהיינה כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או כלפי מפעילי האתר ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים, היועצים והמשתתפים בעריכתו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שייגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.

9.4. מפעילי האתר עושים כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לנזק שעלול להיגרם עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר. מפעילי האתר אינם מתחייבים שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה ו/או בעיה טכנית בגינה לא הצלחת לבצע רכישה של מוצר ו/או שירות כלשהו באתר.

9.5. מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתם המלאה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, עם כניסת משתמש לאתר ושימוש בו נותן הוא הסכמתו לכך שמפעילי האתר אינם נושאים באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני.

9.6. אתר אינטרנט זה מכיל בתוכו קישורים אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים ברשת האינטרנט ומהם, לרבות לתכנים באתר שבבעלותם של צדדים שלישיים הכלולים בשירותים (להלן: “אתרים מקושרים)”. מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא שולטים, לא מפקחים ולא יישאו באחריות, בכל דרך שהיא, לתכנים הכלולים באתרים מקושרים כאמור אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית, ובכלל זה למידת מהימנותם ודיוקם. קישורים לאתרים מקושרים אלה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתם של מפעילי האתר. קישורים אל אתר אינטרנט זה מאתרים מקושרים וממנו אליהם לא יתפרשו כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי מפעילי האתר לגבי אותם מקורות אחרים. המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי קישורית (link) כלשהי תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל. התחברותך לאתרים שנוספו לאתר או לכל אתר מקושר אחר הינה על אחריותך הבלעדית.

9.7. מפעילי האתר משתמשים באמצעים לאבטחת המידע שבאתר והנתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי של המשתמש. עם זאת, קיים תמיד סיכון של חדירה למערכותיהם של מפעילי האתר, חשיפת מידע, חשיפת נתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי של המשתמש, או שיבושים והפרעות לפעילות המערכות המשמשות את האתר. יובהר, כי חדירה כאמור מהווה עבירה פלילית. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי מפעילי האתר ו/או לחדור למערכות האבטחה המגינות על האתר, ולרבות למאגר הנתונים לשימוש אישי של משתמש אחר, או לסייע בפעולות כאמור. מפעילי האתר ו/או מי מטעמם יהיו פטורים מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה כאמור, לרבות העברת המידע ו/או הנתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי, לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיו”ב.

9.8. האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. מפעילי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לנזק כלשהו שעלול להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר.

9.9. המשתמש יהא אחראי לכל נזק ישיר, או עקיף, אשר ייגרם למפעילי האתר ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת איזו מן הוראות תנאי שימוש אלה, לרבות נזקים שיגרמו כתוצאה משימוש ביישומים ו/או בתכנים שבאתר בדרך שאינה מותרת על פי תנאים אלה או על פי כל דין. המשתמש ישפה את מפעילי האתר בגין כל חיוב או תשלום שמפעילי האתר ייאלצו לשלמו עקב נזקים כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין.

10. מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון.

10.1. שמירת מידע והעברתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר למפעילי האתר במועד הרישום לאתר (ככל שבוצע רישום) ו/או במהלך רכישת מוצר או שירות ו/או הנובעים מפעילותו באתר, ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש במהלך הגלישה, עשויים להיאגר במאגרי המידע של מפעילי האתר, לרבות לצורך פיתוח ושיפור השירותים. בכפוף לכל

דין, ברישומו לאתר ו/או רכישת מוצר או שירות באתר ו/או בשימוש בו המשתמש מאשר למפעילי האתר לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור בין גופים שונים המשויכים למפעילי האתר.

10.2. הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה, המשתמש מסכים ומאשר למפעילי האתר לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתם הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים המשויכים למפעילי האתר, לרבות אתרים אחרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילי האתר, לרבות הצעות לרכישת מוצר או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות.

10.2.1. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילי האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתישלח אליך מאת מפעילי האתר, ובמקרה כזה לא יישלחו אליך הודעות המהוות “דבר פרסומת” כהגדרתו בחוק.

10.2.2. בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחילופין, הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של מפעילי האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות.

10.2.3. לתשומת ליבך: למפעילי האתר אין אפשרות או יכולת לדעת האם הנך עושה שימוש

באמצעי תקשורת (כתובת דואר אלקטרוני, פקס, מכשיר נייד וכיו”ב) המשותפים גם למשתמשים אחרים. בעצם הסכמתך לקבלת חומר פרסומי ו/או שיווקי כאמור, הנך מאשר ומתחייב בפני מפעילי האתר כי ניתנה לך הסכמתם כאמור של כל המשתמשים האחרים באמצעי התקשורת, ככל שישנם, וכי הסכמתך מהווה הסכמה גם מצדם לקבלת חומר פרסומי ו/או שיווקי באמצעי תקשורת כאמור.

10.3. יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות. ככל שיתאפשר באתר רישום באמצעות שם משתמש וסיסמא, דע כי שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, מפעילי האתר לא יישאו באחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית. המשתמש יהיה אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו בשירות, אם ישנה, וכן יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בסיסמתו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב לדווח מיידית לבעלי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמתו, על מנת שבעלי האתר יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על מנת להפסיק שימוש כאמור.

10.4. הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעילי האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, לרבות כנדרש לצורך אספקת השירותים, שיפורם, הצעת מוצרים ושירותים קשורים או אחרים ו/או לשם ביצוע או מימוש הזמנות הטבות או רכישת מוצרי ו/או שירותי צד שלישי ע”י המשתמש באמצעות האתר.

10.5. העברת מידע ללא פרטים מזהים. מפעילי האתר יהיו רשאים להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

10.6. עיבוד ופילוח נתונים. מפעילי האתר יהיו רשאים לעבד ולבצע (בעצמם ו/או באמצעות צדדים שלישיים) פילוחים וניתוחים שיווקיים וסטטיסטיים במידע שברשותם, לרבות לצורך פיתוח שירותים, מניעת גניבה והונאה, טיפול בתלונות, מטרות אבטחה, או על מנת לספק למשתמש ו/או לצדדים שלישיים כלשהם מידע על שירותי מפעילי האתר או להעניק למשתמש ו/או לצדדים שלישיים כלשהם הטבות שונות למטרות שיווקיות.

10.7. שימוש בעוגיות. מפעילי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש ב”עוגיות” (“cookies” – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של מפעילי האתר על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. מובהר, כי קבצים אלה לא יכללו כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

10.8. מילוי משובים והודעות מערכת. מפעילי האתר רשאים (אך לא חייבים), לפי לשיקול דעתם הבלעדי, לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת, לרבות שאלוני משוב בהם יתבקש המשתמש לחוות דעתו על השירותים וחווית הגלישה באתר ולדרגם בהתאם (להלן: “המשובים.)” ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי המשתמש. המשתמש מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות שירות או אחרות, זאת אף גם לאחר הסרתו מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת.

11. שונות

11.1. רישומי המחשב של מפעילי האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

11.2. נוהל הודעה והסרה. אם הנך סבור, כי תכנים שפורסמו באתר הינם תכנים פוגעניים/ מפרים זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני, או כי האתר מכיל קישורים/ הפניות לאתרים בעלי תוכן כאמור, אנא פנה באופן מיידי למפעילי האתר וציין את הפרטים הבאים: מהות הפגיעה/ ההפרה, לינק (קישורית) לעמוד הרלבנטי באתר ודרכי יצירת קשר עמך. מפעילי האתר יערכו בדיקה של הנושא וידאגו ליצור עמך קשר ככל שיידרש מידע נוסף.

11.3. הדין החל על השימוש באתר ובשירותים, ולרבות על תנאים אלה, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותים בו ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.

נוסח התקנון המעודכן כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

אנו מאחלים לכם שימוש מהנה באתר!

דילוג לתוכן